klasa 4 - zajęcia techniczne

rok szkolny 2015/2016

lp.
tematy
karty pracy
realizacja podstawy programowej
1
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przedmiotowy system oceniania karta pracy
3.1
2
Piktogramy na co dzień
karta pracy
1.1
3
Normalizacja w rysunku technicznym
karta pracy
2.2
4
Ćwiczenia w użyciu linijki
karta pracy
2.2
5
Ćwiczenia w użyciu cyrkla
karta pracy
2.2
6
Próba dokładności
karta pracy
2.2
7
Pismo techniczne – wprowadzenie
karta pracy
2.2
8
Pismo techniczne - ćwiczenia
karta pracy
2.2
9
Zastosowania ściegów podstawowych
karta pracy
3.2
10
Wykonanie wzornika ściegów
karta pracy
3.2
11
Zalety i wady połączeń papierowych i drewnianych
karta pracy
1.2
12
Projekt wykonania makiety aparatu fotograficznego
karta pracy
3.1
13
Wykonanie makiety aparatu fotograficznego
karta pracy
2.3
14
Podstawowe narzędzia obróbki ręcznej
karta pracy
3.2
15
Projektowanie wnętrz
karta pracy
2.2
16
Urządzenia techniczne dostępne w przestrzeni publicznej
karta pracy
1.1
17
Funkcje wybranych urządzeń technicznych
karta pracy
1.1
18
O czym musi pamiętać konstruktor?
karta pracy
1.2
19
Ozdabianie pierniczków świątecznych
karta pracy
3.2
20
Projektowanie magnesów na lodówkę z modeliny
karta pracy
3.1
21
Wykonanie magnesów na lodówkę z modeliny
karta pracy
3.2
22
Projektowanie pacynki na palec
karta pracy
3.1
23
Wykonanie pacynki na palec z materiałów włókienniczych
karta pracy
3.2
24
Co to jest recykling?
karta pracy
5.1
25
Opracowanie „Osiedlowego regulaminu segregowania odpadów”
karta pracy
5.2
26
Oznaczenia opakowań towarów przeznaczonych do przetworzenia
karta pracy
5.1
27
Plakat ekologiczny
karta pracy
5.2
28
Budowa roweru
karta pracy
4.2
29
Budowa drogi
karta pracy
4.2
30
Pierwsza pomoc
karta pracy
4.2


"Technika wokół nas" - program zajęć technicznych dla szkoły podstawowej - Renata Kwiatkowska


Podstawa programowa:

1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń:
 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;
 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń:
 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
2 ) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego.
3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń:
 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej(piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń:
 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;
 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń:
 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.